Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 27 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản cấp trên » Văn bản-BGD&ĐT

Văn bản-BGD&ĐT

Thông tư số 08/TT-BGDĐT, ngày 18/3/2016 Thông tư quy định chế độ giảm miễn ngày giờ dạy cho GV, giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách

Trang 1/2
1 2