Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 19 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản cấp trên » sở-GD-ĐT

sở-GD-ĐT

Số 2193 /SGD&ĐT-TCCB V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số48/2018/QĐ-UBNDngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...