Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 27 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên

Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Kết quả HL-HK năm học 2018-2019 lớp 8/4;8/5 và lớp 8/6

Kết quả HL-HK năm học 2018-2019 lớp 8/4;8/5 và lớp 8/6

Kết quả HL-HK năm học 2018-2019 lớp 8/1;8/2 và lớp 8/3

Kết quả HL-HK năm học 2018-2019 lớp 8/1;8/2 và lớp 8/3

Kết quả HL-HK năm học 2018-2019 lớp 7/7

Kết quả năm học 2018-2019 lớp 7/7

Kết quả HL-HK năm học 2018-2019 lớp 7/4,7/5 và 7/6

Kết quả cuối năm lớp 7/4;7/5 và lớp 7/6

Kết quả năm học 2018-2019

Lớp 6/1, 6/2 và 6/3

Kết quả HKI lớp 9/6

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 9/5

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 9/4

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 9/3

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 9/2

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 9/1

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 8/6

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 8/5

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 8/4

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI- lớp 8/3

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 8/2

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 8/1

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 7/7

Đề nghị xem file đính kèm.

Kết quả HKI lớp 7/6

Đề nghị xem file đính kèm.

Kết quả HKI lớp 7/5

Đề nghị xem file đính kèm.

Kết quả KHI lớp 7/4

Đề nghị xem file đính kèm.

Kết quả HK I -Lớp 7/3

Đề nghị xem file đính kèm.

Kết quả HK I -Lớp 7/2

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HK I -Lớp 7/1

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI -Lớp 6/6

Đề nghị xem file đính kèm 

Kết quả HKI- Lớp 6/5

Đề nghị xem file đính kèm 

Kết quả HKI-lớp 6/4

Đề nghị xem file đính kèm 

Kết quả HKI- Lớp 6/3

Đề nghị quý vị xem file đính kèm.