Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 17 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên

Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Hướng dẫn ôn tập ở nhà

Các môn học Khối 8. Học sinh xem file đính kèm.

Đề hướng dẫn ôn tập ở nhà

Các môn học Khối 8. Học sinh xem file đính kèm.

Hướng dẫn ôn tập ở nhà

Các môn học khối 6 . Học sinh xem file đính kèm.

Đề hướng dẫn ôn tập ở nhà

Các môn học Khối 6. Học sinh xem file đính kèm.

Đề hướng dẫn ôn tập ở nhà

Các môn học Khối 7. Học sinh xem file đính kèm.

Hướng dẫn ôn tập ở nhà

Các môn học khối 7. Học sinh xem file đính kèm.

Đề hướng dẫn ôn tập ở nhà

Các môn học Khối 9. Học sinh xem file đính kèm.

Đề hướng dẫn ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch

Các môn học khối 9. Học sinh  xem file đính kèm.

Kết quả HL-HK năm học 2018-2019 lớp 8/4;8/5 và lớp 8/6

Kết quả HL-HK năm học 2018-2019 lớp 8/4;8/5 và lớp 8/6

Kết quả HL-HK năm học 2018-2019 lớp 8/1;8/2 và lớp 8/3

Kết quả HL-HK năm học 2018-2019 lớp 8/1;8/2 và lớp 8/3

Kết quả HL-HK năm học 2018-2019 lớp 7/7

Kết quả năm học 2018-2019 lớp 7/7

Kết quả HL-HK năm học 2018-2019 lớp 7/4,7/5 và 7/6

Kết quả cuối năm lớp 7/4;7/5 và lớp 7/6

Kết quả năm học 2018-2019

Lớp 6/1, 6/2 và 6/3

Kết quả HKI lớp 9/6

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 9/5

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 9/4

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 9/3

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 9/2

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 9/1

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 8/6

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 8/5

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 8/4

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI- lớp 8/3

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 8/2

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 8/1

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HKI lớp 7/7

Đề nghị xem file đính kèm.

Kết quả HKI lớp 7/6

Đề nghị xem file đính kèm.

Kết quả HKI lớp 7/5

Đề nghị xem file đính kèm.